صد تأمل درباره زندگی خوب

صد تأمل درباره زندگی خوب

در آوریـل 2008كریسـتوفر پترسـون فقیـد ایمیلـی از وبسـایت «روانشناســی امــروز» دریافــت كــرد كــه در آن از وی خواســته شــده بــود یافتههـای علمـی خـود را بـه صـورت عمومـی در ایـن وبسـایت منتشـر كنـد. او كــه از بنیادگــذاران روانشناســی مثبتگــرا و نویســنده همــكار كتــاب كلاســیك قوتهـا و فضایـل منشـی: دسـتنامه و طبقهبنـدی 1بـود ایـن دعـوت را پذیرفـت […]