گامی برای شناخت پروژه فکری، جواد طباطبایی

گامی برای شناخت پروژه فکری، جواد طباطبایی

«مزاج‌ِدهر تبه شد دراین‌بلا حافظ  /  کجاست فکرِحکیمی و رآیبرهمنی»(حافظ) نخبگان ادبی ما به درستی به این اصل فلسفی{رابطه معرفت و عمل} باور داشتند که مشکلِ دوران و به‌هم خوردن مزاجِ دهر یا زیست سیاسی-اقتصادی‌شان لاجرم سررشته‌ای و راه‌حلی جز معرفت و نظر ندارد و این امرنیز جز با درافکندن طرحی فلسفی با کالبدینظام‌مند، آنهم […]

 نگاهی به میراث دکتر علی شریعتی

 نگاهی به میراث دکتر علی شریعتی

 ماکس وبر مدرنیته را تجلی عقلانیت می‌داند و براستی هم انسان مدرن واجد ویژگی‌هایی است که تاریخ بشر در هیچ زمانی بدان نرسیده بود، مدرنیته اولین سرمنزلی است که انسان  بعد از طی دوران ارعاب، وحشت و خشونت بدان رسید و لختی برای خواندن و نوشتن و فکر کردن پیدا کرد.با این همه بعد از […]