مقاله سید حسن اسلامی اردکانی با عنوان «شیخ بهایی و مسئله حق‌طلبی و گمراهی»

مقاله سید حسن اسلامی اردکانی با عنوان «شیخ بهایی و مسئله حق‌طلبی و گمراهی»

شیخ بهایی و مسئله حق‌طلبی و گمراهی[۱] سید حسن اسلامی اردکانی اشاره شیخ عبدالله بن صالح بحرانی، شیخ بهایی را دارای معتقداتی ضعیف ‌شمرده و بر آن است که وی مدعی است اگر کسی در راه رسیدن به حق، به کژراهه افتد، معذور است. آن گاه اشکالاتی بر این سخن وارد می‌کند. این نوشته در […]

مقاله شیخ بهایی و مسئله حق طلبی و گمراهی از حسن اسلامی

مقاله ی " شیخ بهایی و مسئله حق طلبی و گمراهی " از دکتر سید حسن اسلامی اردکانی

اگر کسی حق طلبانه در جستجوی پاسخ سوالی برود، گزینه های مختلف را بررسی کند، اما در نهایت به گمراهی افتد، آیا معذور است؟ این مقاله صحت استناد این مدعا به شیخ بهایی و ایراداتی که به مدعای شیخ بهایی گرفته شده بررسی و به آنها پاسخ داده شده است.