مقاله سید حسن اسلامی اردکانی: مواجهه فیلسوفانه مطهری با نظریه تکامل داروینی

مقاله سید حسن اسلامی اردکانی: مواجهه فیلسوفانه مطهری با نظریه تکامل داروینی

مواجهه فیلسوفانه مطهری با نظریه تکامل داروینی[۱] سید حسن اسلامی اردکانی   چکیده نظریه تکاملی داروین از آغاز تا کنون چالشی برای دین‌داران به شمار رفته است. به همین سبب به مثابه ابزار  ایدئولوژیک نیرومندی در منازعه دین و الحاد مورد استفاده واقع شده است. کسانی با پیش کشیدن آن کوشیده‌اند الحاد را به  کرسی […]

صوت جلسات مطهری شناسی از دکتر سروش دباغ

مطهری سروش

۱۸ جلسه سخنرانی با عنوان مطهری شناسی تاریخ سخنرانی ها: از ۱۱ مرداد ۱۳۹۳ تا ۹ اسفند ۱۳۹۳ مکان سخنرانی ها: بنیاد سهروردی، تورنتو، کانادا