مقاله سید حسن اسلامی اردکانی: مواجهه فیلسوفانه مطهری با نظریه تکامل داروینی

مقاله سید حسن اسلامی اردکانی: مواجهه فیلسوفانه مطهری با نظریه تکامل داروینی

مواجهه فیلسوفانه مطهری با نظریه تکامل داروینی[1] سيد حسن اسلامي اردکانی   چکیده نظریه تکاملی داروین از آغاز تا کنون چالشی برای دین‌داران به شمار رفته است. به همین سبب به مثابه ابزار  ایدئولوژیک نیرومندی در منازعه دین و الحاد مورد استفاده واقع شده است. کسانی با پیش کشیدن آن کوشیده‌اند الحاد را به  کرسی […]

صوت جلسات مطهری شناسی از دکتر سروش دباغ

مطهری سروش

18 جلسه سخنرانی با عنوان مطهری شناسی تاریخ سخنرانی ها: از 11 مرداد 1393 تا 9 اسفند 1393 مکان سخنرانی ها: بنياد سهروردی، تورنتو، كانادا