بمباران تبلیغاتی و شستشوی مغزی مصرف‌کننده

بمباران تبلیغاتی و شستشوی مغزی مصرف‌کننده

تبلیغات به معنای رایج آن روش، سبک یا تلاشی برای جذب مخاطب در راستای اهداف تعیین شده فروشنده است. تبلیغات در تحولات عمومی جهان امروز، در همه فعالیت‌های بشری اعم از علمی، ذهنی، فرهنگی، تربیتی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، شخصی و خانوادگی، تأثیر عمده‌ای داشته است. این مهم در بازاریابی به معنای رساندن یک پیام در […]