صوت جلسات شایگان شناسی از دکتر سروش دباغ

صوت جلسات شایگان شناسی از دکتر سروش دباغ

۱۲ جلسه سخنرانی با موضوع بازخوانی آثار داریوش شایگان ( شایگان شناسی ) سخنران: دکتر سروش دباغ تاریخ شروع جلسات: ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ تاریخ پایان جلسات: ۲۸ تیر ۱۳۹۳