آیا مصطفی ملکیان شاگرد دکتر سروش بوده است ؟

آیا مصطفی ملکیان شاگرد دکتر سروش بوده است ؟

آیا مصطفی ملکیان شاگرد دکتر سروش بوده است ؟ مصطفی ملکیان: من توضیحاتی خدمت شما بدهم که یک رفع ابهام چندین ساله بشود. اولین نکته این که شاگرد آقای دکتر سروش بودن، مایه ننگ نیست. همینطور که موجب افتخار هم نیست. یعنی نفس اینکه کسی شاگرد آقای دکتر عبدالکریم سروش باشد، نه موجب فخر و […]