گفت‌وگو ماهنامه قلم‌یاران با موسی اکرمی درباره سید احمد فردید

گفت‌وگو ماهنامه قلم‌یاران با موسی اکرمی درباره سید احمد فردید

کاریفیلوسوفیکاتور[۱]: کمدی-تراژدی فلسفه‌ناخواندۀ فلسفه‌ستیزی که در فلسفه مقام استادی یافت گفت‌وگو با استاد دکتر موسی اکرمی مجلۀ قلمیاران، شمارۀ ۱۴، آذر ۱۳۹۷، صص. ۵۰-۶۱   موسی اکرمی، استاد تمام و نویسنده و مترجم و ویراستار در گروه فلسفۀ علم واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است. این استاد دانشگاه، علاوه بر دارا بودن تخصص […]

مستند ویدئویی سید احمد فردید

فردید به روایت فرنو ، سید احمد فردید

” فردید به روایت فرنو ” نام اولین برنامه ی مستندی است که از دکتر سید احمد مهینی یزدی معروف به سید احمد فردید ساخته شده است، نکته ی جالب این مستند ویدئویی پخش نخستین بار قسمت هایی تصویری از درس‌های تلویزیونی احمد فردید است. این مستند که توسط سایت سیمافکر تهیه شده، گفتگویی با بهروز فرنو […]

مقاله اسطوره فلسفه در میان ما از داریوش آشوری

مجموعه گفتارهای داریوش آشوری در مورد سید احمد فردید

در این فایل ، مجموعه گفتارهای داریوش آشوری در مورد سید احمد فردید ، متفکر و فیلسوف معاصر ایران گردآوری شده است که به نگاه احمد فردید و بررسی تئوری غرب زدگی ایشان پرداخته شده است .