مقاله الکساندر دوگین با عنوان «خدای طاعون: ژئوپولتیک اپیدمی و حباب های تهی»

مقاله الكساندر دوگین با عنوان «خدای طاعون: ژئوپولتیك اپیدمی و حباب های تهی»

خدای طاعون : ژئوپولتیک اپیدمی و «حباب های تهی» (حباب هیگز) الکساندر دوگین منبع: سایت اینترنتی هفته نامه زافترا (زبان روسی) برگردان: سیدحسین طباطبائی (وابسته فرهنگی پیشین ایران در روسیه)   مقدمه مترجم: الکساندر دوگین، متفکر نامدار و جریان ساز روس، برای ایرانیان چهره ای آشناست که شوربختانه این آشنائی بیشتر به سبب بهره برداری […]