صد تأمل درباره زندگی خوب

صد تأمل درباره زندگی خوب

در آوریـل ۲۰۰۸کریسـتوفر پترسـون فقیـد ایمیلـی از وبسـایت «روانشناســی امــروز» دریافــت کــرد کــه در آن از وی خواســته شــده بــود یافتههـای علمـی خـود را بـه صـورت عمومـی در ایـن وبسـایت منتشـر کنـد. او کــه از بنیادگــذاران روانشناســی مثبتگــرا و نویســنده همــکار کتــاب کلاســیک قوتهـا و فضایـل منشـی: دسـتنامه و طبقهبنـدی ۱بـود ایـن دعـوت را پذیرفـت […]