مرگ و خدا از دیدگاه سوئین برن

مرگ و خدا از دیدگاه سوئین برن

هر انسانی خواهد مُرد. چه خوب باشی چه بد، آرزویت هر چه باشد، سرانجام تو مرگ است. هر چند میلیونها انسان در اردوگاههای اسرای جنگیِ نازی­ها و استالینی­ها، مُردند ولی تعدادی نیز توانستند از مردن به دست آنها بگریزند، ولی گریز آنها موقّت بود زیرا هر که بر کرۀ خاکی گام نهد بالاخره به کام […]