سنت گرایی – در نظر خواهى از دانشوران: اعوانى، بینا مطلق، ملکیان

سنت گرایی - در نظر خواهى از دانشوران: اعوانى، بينا مطلق، ملكيان

شناخت و سنجش جریان های معاصر فرهنگی، اگرچه دغدغه نسل امروز ما است; ولی گام نهادن در مسیر این شناخت بدون تامل نظری و کوشش در فهم آنها، تمنای محال است. از میان جریان های فرهنگی روزگار ما، سنت گرایی درخور توجه و تامل است. بر این روی نقدونظر، پرسش هایی را در زمینه یکی […]