مقاله «رهیافتی دیگر به چیستی هنر» از محمد ضیمران

مقاله «رهیافتی دیگر به چیستی هنر» از محمد ضیمران

تعریف هنر کاری است سهل و ممتنع . برای کسانیکه هنر را امری مشخص می دانند ، هنر نیز همچون زیبایی در ذهن مخاطب صورت می پذیرد . البته برخی نیز هنر را پدیده ای می شمارند که آفرننده اش معنای آن را مشخص می سازد و عده ای نیز هستند که هنر بطور عام […]

مقاله گفتگو درباره زیبایی شناسی با بابک احمدی

آفرینش و آزادی ، جستارهای هرمنوتیک و زیبایی شناسی ، حقیقت و زیبایی

پیش از این بابک احمدی که در علوم سیاسی و فلسفه تخصص دارد آثار مهمی چون آفرینش و آزادی ، جستارهای هرمنوتیک و زیبایی شناسی ، حقیقت و زیبایی ، درس های فلسفه و هنر و …. به چاپ رسیده است .