بیتهای زن ستیزانه در شاهنامه

بیتهای زن ستیزانه در شاهنامه

تئودور نولدکه دربارۀ مقام زن در شاهنامه مي‌نویسد: «در شاهنامه زنان نقش فعّالی ایفا  نمي‌کنند، تنها زمانی ظاهر مي‌شوند که هوس یا عشقی در میان باشد».1 اما این نظر چندان دقیق به نظر نمي‌رسد. درست است که به لحاظ کمّي‌حجم بسیار کمتری از شاهنامه به زنان ـ در مقایسه با مردان ـ اختصاص یافته، ولی […]