درس‌گفتارهای زندگی فیلسوفانه از مصطفی ملکیان

درس‌گفتار زندگی فیلسوفانه از مصطفی ملکیان

پیشینه‌ی درس‌گفتارهای زندگی فیلسوفانه از زبان مصطفی ملکیان: سخنرانی من در روز جهانی فلسفه در دانشگاه تهران پیرامون فلسفه در زندگی روزمره بود [سخنرانی با عنوان فلسفه برای زندگی]. من در آنجا مخاطبان را ترغیب به زندگی فیلسوفانه کردم. بعد از آن، دوستان از من درخواست کردند تا مختصّات این نوع زندگی را بیان کنم. موسسه رخداد تازه […]