فرودستی زنان : تبعیض جنسیت‌بنیاد دربرابر سیاست برای زندگی

فرودستی زنان : تبعیض جنسیت‌بنیاد دربرابر سیاست برای زندگی

پرسش از فرادستی و فرودستی، خواهی‌نخواهی و ناخودآگاه یا خودآگاه، پرسش از امر سیاسی است. درک امر سیاسی مگر چیست جز درجاتی گوناگون از این آگاهی و اشراف مرکب: اشراف بر وضعیتی که در آن، دو سوی رابطه در دو تراز قدرت نشسته‌اند، یکی فرادست، دیگری فرودست؛ و آگاهی بر این که این اختلافِ ترازِ […]