یادداشتی درباره مسئله فرزاد حسنی و مسئله زرشک

یادداشتی درباره مسئله فرزاد حسنی و مسئله زرشک ، عرفان کسرایی

حسنی: این عکس کیه؟ شرکت کننده: عکس یک خانم… مری بارت. حسنی: فهمیدی زنه، نه؟ اون سه تا دیگه نیست؟ شرکت کننده: نه حسنی: خیلی باهوشیا. فهمیدی یک زن گذاشتیم وسطش… گفتی، گفتم دیگه… نه؟ یعنی ما انقدر خنگ به نظر میایم که اسم سه تا مرد و بنویسم بغل یک زن! بعد تو هم راحت بیای […]