سخنرانی داریوش آشوری با عنوان زبان علم

سخنرانی داریوش آشوری با عنوان زبان علم

داریوش آشوری: برخورد من با مسئله زبان از اینجا آغاز شد که من فرصتی پیدا کردم که در محضر مردی یگانه به نام آقای غلامحسین مصاحب شاگردی کنم. در آن زمان که مکاتب علمی و فلسفی زیادی در غرب بوجود آمده بود، در آن پروژه ای که آقای مصاحب به طور جدی و مجدانه ای […]