معرفی کتاب ” پرسیدن مهم‌تر از پاسخ‌دادن است “

معرفی کتاب " پرسیدن مهم‌تر از پاسخ‌دادن است "

وقتی کودک بودیم پرسشهای کودکانه مان را با صراحت تمام می‌پرسیدیم: از کجا آمده‌ایم؟ هدف زندگی ما چیست؟ جهانی که در آن زندگی می‌کنیم چه جور جهانی است؟ پس از مرگ چه بر سرمان می‌آید؟