رگ حرف 10 ، آیا تغییر عقیده همیشه نامطلوب است؟

رگ حرف 10 ، آیا تغییر عقیده همیشه نامطلوب است؟

ولش کن ثبات ندارد! آیا تغییر عقیده همیشه نامطلوب است؟