رگ حرف ۱۰ ، آیا تغییر عقیده همیشه نامطلوب است؟

رگ حرف 10 ، تغییر عقیده ، یاسر میردامادی

ولش کن ثبات ندارد! آیا تغییر عقیده همیشه نامطلوب است؟