روش شناسی در علوم سیاسی ، گفتگو با مصطفی ملکیان

روش شناسی در علوم سیاسی ، گفتگو با مصطفی ملکیان

با تشکر از این که وقت خود را در اختیار ما قرار دادید، به عنوان مقدمه، این سؤال را مطرح می کنیم که اصولا تفاوت «رهیافت » و«رویکرد» چیست؟ و آیا Attitude امری شخصی و Approach امری غیرشخصی است؟