دستاورد صدسالۀ روشنفکران سیاسی ما، سعید حجاریان و مصطفی ملکیان (۲)

دستاورد صدسالۀ روشنفکران سیاسی ما، سعید حجاریان و مصطفی ملکیان

به نقل از: بخش دوم گفت‌وگوی سعید حجاریان و مصطفی ملکیان در آخرین شماره اندیشه پویا  پرسش مصطفی ملکیان از سعید حجاریان: دستاورد صدسالۀ روشنفکران سیاسی ما چیست؟