انواع عشق به بیان مصطفی ملکیان: عشق اروتیک، عشق فیلیایی و عشق آگاپه

انواع عشق،مصطفی ملکیان،عشق اروتیک،عشق فیلیایی،عشق آگاپه

در فرهنگ جهانی، چه در فرهنگِ غرب؛ یعنی فرهنگی که ریشه اش در یونان و روم و مصر باستان بوده است، چه در فرهنگِ شرق؛ یعنی فرهنگی که ریشه اش در چین، هند و ژاپن باستان بوده است، سه پدیده شناخته شده است که از هر سه پدیده کما بیش به عشق، محبت، مهر و […]