صوت جلسات دوره ی آموزشی روان درمانگری در مثنوی مصطفی ملکیان

دانلود صوت جلسات دوره ی آموزشی روان درمانگری در مثنوی

کلاس ” روان درمانگری در مثنوی ” در ۴۰ جلسه (۱۰ ترم) توسط مصطفی ملکیان و در ایوان شمس برگزار می شود.