اضطراب اجتماعی

اضطراب اجتماعی

این مراجع من یک دانشجوی دبیری بود که حدود ۲۰ سال سن داشت. مرد جوان دچار مشکلی بود که زندگیش را مختل کرده بود. او مبتلا به نوعی کمرویی بیمار گونه بود. اگر قرار بود درکلاس درس سؤالی بپرسد قلبش به تپش می افتاد، نفسش به سختی در می آمد، بدنش داغ می شد، سرش […]