مصاحبه با مصطفی ملکیان در موضوع رواشناسی دین

مصاحبه با مصطفی ملکیان در موضوع رواشناسی دین

امروز که در خدمت شما هستيم براي شروع بحث، مطلبي است که ذهن ما را مي‌گزد. برخي اساتيد روانشناسي و دين‌پژوهي که تعلقات ديني دارند،‌ بر اين باورند که ميان روانشناسي و دين هيچ سنخيتي نيست،‌و بنابراين اولاً، تلفيق اين دو با عنوان روانشناسي ديني،‌ هم براي دين خطرزاست و هم اينکه اعتبار روانشناسي دچار […]