مصاحبه با مصطفی ملکیان در موضوع رواشناسی دین

مصاحبه با مصطفی ملکیان در موضوع رواشناسی دین

امروز که در خدمت شما هستیم برای شروع بحث، مطلبی است که ذهن ما را می‌گزد. برخی اساتید روانشناسی و دین‌پژوهی که تعلقات دینی دارند،‌ بر این باورند که میان روانشناسی و دین هیچ سنخیتی نیست،‌و بنابراین اولاً، تلفیق این دو با عنوان روانشناسی دینی،‌ هم برای دین خطرزاست و هم اینکه اعتبار روانشناسی دچار […]