نشست جمعیت خیریه غدیر با آرش نراقی پیرامون «رابطه بیناشخصی»

نشست جمعیت خیریه غدیر با آرش نراقی پیرامون «رابطه بیناشخصی»

رابطه بیناشخصی عنوان گفتگویی است با دكتر آرش نراقی. او در بخش اول این گفتگو به شرح رابطه تفهمی می پردازد. رابطه ای كه منحصر به مناسبات انسانی است و سطح عالی آن رسیدن به یك رابطه صمیمانه است. ایشان در ادامه، نوعی از روابط بیناشخصی را شرح میدهد كه “رابطه شكوفاننده” نام دارد. همچنین به […]