چگونه راه آینده خودم را انتخاب کنم ؟

چگونه راه آینده خودم را انتخاب کنم ؟

کجای پازل هستی جای من است ؟ چگونه بفهمم رسالتم در هستی چیست ؟ چگونه راه آینده خودم را انتخاب کنم ؟ مصطفی ملکیان برای یافتن پاسخ به این سوالات توصیه به انجام این هشت آزمایش ذهنی می کنند: