معرفی کتاب راهی به رهایی مصطفی ملکیان

دانلود کتاب راهی به رهایی مصطفی ملکیان

در دهه هفتاد شمسی همزمان با نشریه کیان که با محوریت عبدالکریم سروش انتشار می یافت، در شهر قم مجله نقد و نظر، با محوریت مصطفی ملکیان و زیر نظر حوزه علمیه قم منتشر می شد. هر دو نشریه کیان و نقد نظر، تاثیری انکار ناشدنی در معرفی نظرات معاصر فیلسوفان غربی در حوزه های […]