نقد نظریه دکتر سروش درباره رؤیاهای نبوی: ناسازگاریها (۴) ، حسن انصاری

نقد نظریه دکتر سروش درباره رؤیاهای نبوی: ناسازگاریها (4) ، حسن انصاری

اینجا چند نکته توضیحی دیگر را مطرح می کنم تا نشان دهم نظریه دکتر سروش از تناقضات درونی رنج می برد: ۱- به فرض که نظریه دکتر سروش را بپذیریم متن قرآن به مثابه متنی ادبی و با زبانی تاریخی عربی نیازمند نقد و فهمی مبتنی بر متن است و نه خوابگذاری و لو آنکه […]