زندگی پنهان مادر ترزا

زندگی پنهان مادر ترزا ، آرش نراقی

شب تاریک روح: زندگی پنهان مادر ترزا ۱ در یازدهم دسامبر ۱۹۷۹، مادر ترزا، “قدیسه حلبی آبادها” به اسلو رفت. همان ساری همیشگی اش را با آن حاشیه های آبی رنگ بر تن داشت، و با وجود سرمای زیر صفر دمپایی پوشیده بود. او که پیشتر آگنس بویاکسی۲ نام داشت، عالیترین جایزه دنیا، یعنی جایزه […]