نظریات شىء انگارانه معنا در فلسفه تحلیلى و علم اصول

مقاله ی دکتر محمود مروارید با عنوان نظریات شىء انگارانه معنا

دکتر محمود مروارید: چکیده: نوشتار حاضر از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول, نظریه هاى شىءانگارانه معنا در سنّت فلسفه تحلیلى به اختصار معرفى مى شوند. این نظریه ها به ترتیب عبارت اند از: 1. نظریه حکایى. 2. نظریه ایده انگارانه. 3. نظریه گزاره اى. 4. نظریه سمانتیک جهان هاى ممکن. بخش دوم […]

درس‌گفتارهای محمود مروارید با عنوان مباحثی در فلسفه دین

درس‌گفتارهای محمود مروارید با عنوان مباحثی در فلسفه دین

مباحثی در فلسفه دین (برهان صدیقین، بساطت ذات و صفات و مسأله شر) دکتر محمود مروارید دانشیار پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)

مقاله محمود مروارید با عنوان «مسئله شر و محدودیت قوای شناختی انسان»

مقاله محمود مروارید با عنوان «مسئله شر و محدودیت قوای شناختی انسان»

«مسئله شر و محدودیت قوای شناختی انسان» موضوع سخنرانی دکتر محمود مروارید عضو هیئت‌علمی گروه فلسفۀ تحلیلیِ پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM) بود. این جلسه ۳۰ بهمن ماه به همت انجمن دین‌پژوهان ایران و با همکاری دانشکده فلسفه دانشگاه ادیان، در این دانشگاه برگزار شد. آنچه می‌خوانید بیانی اجمالی است از این نشست علمی که امید […]

باز هم برهان صدیقین علامه طباطبایی، دکتر محمود مروارید

فایل pdf مقاله ی باز هم برهان صدیقین علامه طباطبایی

محمود مروارید: چكیده: گاه گفته می‌شود برهانی كه علامه طباطبایی در حاشیه اسفار برای اثبات وجود خداوند مطرح كرده‌است، بر هیچ اصل یا مسئله فلسفی ابتنا ندارد. در این نوشتار نشان می‌دهیم كه این گفته نادرست است و برهان علامه، بدون بهره گیری از دو نظریه فلسفی، یعنی نظریه حداکثری مطابقت با عالم وجود و […]