دینداری خردمندانه در مکتب علوی، دکتر عبدالرّحیم سلیمانی

دینداری خردمندانه در مکتب علوی، دکتر عبدالرّحیم سلیمانی

سخنرانی های انجام شده بخشی از مجموعه سخنرانی هایی است که قرار است در ادامه درطی آنها یک دوره اسلام شناسی با قرائتی خاص ارائه شود. این دوره طبق برنامه قرار است که مشتمل بر مبانی ومتدولوژی و ابعاد نظری وعملی دین باشد که به صورتی نظام مند ارائه می گردد. موضوعات جلسات به شرح […]