جلسه چهارم کارگاه روش‌شناسی نقد هوش‌ورزی و تحلیل منطقی ، دکتر احمد پاکتچی

جلسه چهارم کارگاه روش‌شناسی نقد هوش‌ورزی و تحلیل منطقی ، دکتر احمد پاکتچی

آقای دکتر احمد پاکتچی در چهارمین جلسه کارگاه روش‌شناسی نقد هوش‌ورزی و تحلیل منطقی، اندیشه اسطوره ای را مورد بررسی قرار داد و مثال های مختلفی را در این جهت ارائه کرد.

جلسه اول کارگاه روش‌شناسی نقد هوش‌ورزی و تحلیل منطقی ، دکتر احمد پاکتچی

جلسه اول کارگاه روش‌شناسی نقد هوش‌ورزی و تحلیل منطقی ، دکتر احمد پاکتچی

آقای دکتر پاکتچی در اولین جلسه کارگاه روش‌شناسی نقد هوش‌ورزی و تحلیل منطقی به ارائه و تعریف چند اصطلاح رایج در این حوزه پرداخت و گونه های منطق را مورد بررسی قرار داد.

جلسه سوم کارگاه روش‌شناسی نقد هوش‌ورزی و تحلیل منطقی ، دکتر احمد پاکتچی

جلسه سوم کارگاه روش‌شناسی نقد هوش‌ورزی و تحلیل منطقی ، دکتر احمد پاکتچی

آقای دکتر احمد پاکتچی در سومین جلسه کارگاه آموزشی روش‌شناسی نقد هوش‌ورزی و تحلیل منطقی، مساله تفاضل معرفتی و الگوهای تحلیل و نشانه های قاطع و نسبی را به عنوان نشانه هایی در ویژگی های معرفتی مورد بررسی قرار داد.

جلسه دوم کارگاه روش‌شناسی نقد هوش‌ورزی و تحلیل منطقی ، دکتر احمد پاکتچی

جلسه دوم کارگاه روش‌شناسی نقد هوش‌ورزی و تحلیل منطقی ، دکتر احمد پاکتچی

آقای دکتر احمد پاکتچی در دومین جلسه کارگاه روش‌شناسی نقد هوش‌ورزی و تحلیل منطقی به بررسی تفاوت روش و عادت نزد عرف عام و عرف خاص پرداخت و سپس تعامل میان ذهنیت و عینیت و اصلاح بین آن ها را مورد واکاوی قرار دارد و در پایان جلسه، مساله اسطوره گرایی به عنوان یکی از […]