سخنرانی حمید طالب‌زاده و محمود مروارید “نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی”

سخنرانی دكتر حمید طالب‌زاده و محمود مرواريد "نظريه ادراكات اعتباری علامه طباطبايی"

انجمنِ علمیِ فلسفۀ دانشگاهِ تهران برگزار میکند: سخنرانی دکتر طالب زاده و دکتر محمود مروارید، با عنوان ” نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی “؛ یکشنبه ٢۶ اردیبهشت، تالار کمالِ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، ساعت ١۵.