مقاله در تایید و نفی خواهش زیستن از آرتور شوپنهاور

مقاله در تایید و نفی خواهش زیستن از آرتور شوپنهاور

مقاله در تایید و نفی خواهش زیستن ترجمه ای است از یکی از مقالات آرتور شوپنهاور ، فیلسوف بزرگ آلمانی که خشایار دیهیمی مترجم توانا، زحمت به پارسی برگرداندن آن را کشیده است.