رگ حرف ۵ ، در باب بخشایش و فراموش کردن

رگ حرف 5 ، در باب بخشایش و فراموش کردن

 در باب بخشایش و فراموش کردن آیا بخشیدن مستلزم فراموش کردن است؟