دانلود سلسله جلسات اندیشه اخلاقی از دکتر مسعود صادقی

دانلود سلسله جلسات اندیشه اخلاقی از دکتر مسعود صادقی

سلسله جلسات اندیشه اخلاقی از دکتر مسعود صادقی در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ با موضوع دروغ و با عناوین “دروغ چیست” ، “دروغ مصلحتی و ابهام آن” و “دروغ در معاشقه”