درس‌گفتارهای «براهین اثبات خدا» از مصطفی ملکیان

درس‌گفتارهای «براهین اثبات خدا» از مصطفی ملکیان

مدخل ورود به مباحث استدلالی در باب گزاره های دینی سخن رسید به نقطه مشترك بین نظریه دوركیم و فروید وفروم ویونگ. گفتیم كه ما وقتی به دنبال انگیزه های روانی و اجتماعی اعتقاد به وجود یك شیئ می رویم كه وجود آن چیز قابل اثبات عقلانی نباشد. آیا واقعا اعتقادات دینی را نمی توان عقلانی كرد […]