درس‌گفتار مرگ و جاودانگی از مصطفی ملکیان

درس‌گفتار مرگ و جاودانگی از مصطفی ملکیان

 مجموعه فایل‌های صوتی درسگفتار مرگ و جاودانگی از مصطفی ملکیان که در سال ۱۳۷۴ و در موسسه امام صادق ارائه شده است. این مجموعه شامل ۱۹ جلسه می‌باشد. اصل این جلسات شامل ۳۸ جلسه می‌باشد بنابراین این جلسات ناقص است امیدواریم در آینده نسخه کامل و منقح این درسگفتار را منتشر کنیم.