سه فازِ کسانی كه در پی کاستن از درد و رنج دیگران هستند، مصطفی ملکیان

سه فازِ که کسانی كه در پی کاستن از درد و رنج دیگران هستند، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان: کسانی كه در پی کاستن از درد و رنج دیگران هستند سه فاز را پشت سر میگذارند…  فاز اول ، فاز عدالت است، یعنی نخستین وظیفه کسانی که میخواهند از درد و رنج انسانها بكاهند این است که عملاً عادل باشند و عدالت بورزند. فاز بعدی که آدم از لحاظ درونی یك مرتبه […]

درد و رنج بهای برای خدا زیستن

درد و رنج بهای برای خدا زیستن

خدا یک آتش سوزیست.او می سوزد و ما هم با او می سوزیم. این تصویری است که فرانسوا یا فرانچسکوی آسیزیایی مشهورترین قدیس ایتالیایی و مؤسس فرقه فرانچسکوییان در مائه یازدهم پس از میلاد نسبت به خدا داشته،وبنا به این تصویر سازی تمام زندگی اش در درد و رنج مطلق سپری می شود.درد و رنجی […]

بالا بودن آستانه درد و رنج در انسان سنتی

بالا بودن آستانه درد و رنج در انسان سنتی

در پزشكی چینی و سنتی چین گفته اند که هر دردی را سه شبانه روز با آن دمساز شوید و بعد به پزشك رجوع کنید. ـ ظاهراً این را در احادیث خودمان هم دیده ایم ـ و این به خاطر طرز تلقّیهایی بود که آستانة درد و رنج انسانها را خیلی خیلی بالا میبرد. یعنی […]