مقاله درباب فوائد تاریخ برای زندگی از فردریش نیچه

درباب فوائد تاریخ برای زندگی

مقاله درباب فوائد و مضار تاریخ برای زندگی از فردریش نیچه به ترجمه مراد فرهادپور