نشست پزشکی روایی در فاز اول کمپین “Be Catalyst of Change”

نشست پزشکی روایی در فاز اول کمپین "Be Catalyst of Change"

نشست پزشکی روایی در فاز اول کمپین “Be Catalyst of Change” کمپینی با محوریت پزشکی روایی (حلقه‌ی مفقوده‌ی پزشکی) فاز اول : ۲۸مهر – ۱ آبان | دانشگاه علوم پزشکی ایران