سخنرانی مقایسه خودشناسی عرفانی و جامعه شناختی

سخنرانی مقایسه خودشناسی عرفانی و جامعه شناختی، مصطفی ملکیان

سخنران: مصطفی ملکیان تاریخ: دوشنبه 2 شهریور 1394 عنوان: مقایسه خودشناسی عرفانی و خودشناسی جامعه شناختی