سخنرانی مقایسه خودشناسی عرفانی و جامعه شناختی

سخنرانی مقایسه خودشناسی عرفانی و جامعه شناختی، مصطفی ملکیان

سخنران: مصطفی ملکیان تاریخ: دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴ عنوان: مقایسه خودشناسی عرفانی و خودشناسی جامعه شناختی