سوال از ملکیان، نظم در جهان خدایِ قرآن را اثبات نمی‌کند؟!

سوال از ملکیان، نظم در جهان خدایِ قرآن را اثبات نمی‌کند؟!

پرسش از مصطفی ملکیان : آیا از قرآن،نمیتوان وصف نظم دادن به جهان را استفاده کرد و بعد قائل شد موجودی که چنین کاری در جهان میکند،همان خدای قرآن ماست؟(با توجه به آیه لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا(انبیا/۲۲) و آیه هل تری من فطور(ملک/۳))