فرق بین «اعتقاد به خداوند غیرمتشخص» و «ماتریالیسم» چیست؟

فرق بین «اعتقاد به خداوند غیرمتشخص» و «ماتریالیسم» چیست؟

مصطفی ملکیان : به زبان ساده می توان گفت تفاوت این دو دیدگاه این است که کسانی که به خداوند غیرمتشخص معتقدند به نوعی نیک خواهی حاکم بر هستی باور دارند. این است که در ارتباطات چندگانه اثر می گذارد. در ماتریالیسم صرف، غیر از ماده چیزی به عنوان «آگاهی» یا «نیک خواهی» وجود ندارد […]