افسون و افسانه‌ی خشونت در خاورمیانه ، محمدمهدی مجاهدی

افسون و افسانه‌ی خشونت در خاورمیانه ، محمدمهدی مجاهدی

منطقه‌ی خاورمیانه در سال‌های اخیر و اکنون، شاهد اعمال خشونت‌های گسترده‌ای شده است. از نظر شما این پدیده را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟ به عبارت دیگر چرا این سطح از خشونت در منطقه تجربه می‌شود؟