مقاله گفتگوی اساتید فلسفه پیرامون فلسفه هگل

مقاله گفتگوی اساتید فلسفه پیرامون فلسفه هگل

این فایل ، حاوی متن سه گفتگوی اساتید فلسفه همچون آقایان کریم مجتهدی ، ابراهیمی دینانی ، داوری اردکانی ، اعوانی و خامنه ای ، پیرامون نقد و بررسی فلسفه هگل می باشد که بین سالهای ۸۰ و ۸۱ توسط خردنامه صدرا ، صورت گرفته است.