سخنرانی دکتر رسول رکنی زاده با عنوان «حکمت و ریاضی»

سخنرانی دکتر رسول رکنی زاده با عنوان «حکمت و ریاضی»

در سال های اخیر توسط بعضی متفکران موضوع “حکمت پژوهی” در مقابل “دانش پژوهی” مطرح شده است. این روش را در مورد یکی از فاخرترین دستاورد های بشری یعنی ریاضی مورد تحلیل قرار میدهیم. در این سخنرانی به پرسش ها در این رابطه پرداخت میشود: – آیا ریاضی از جنس معرفت های دیگر بشری نظیر […]