تحلیل سید جواد طباطبایی از حوادث تروریستی پاریس

ایده‌آلیسم آلمانی

سیدجواد طباطبایی در خلال درس گفتارهای خود با عنوان “ایده‌آلیسم آلمانی” که در موسسه بهاران خرد و اندیشه برگزار می شود، در راستای تشریح نظریه وحدت کانت و با توجه به اتفاقات تروریستی اخیر فرانسه که احتمال گسترش آن به ایران نیز وجود دارد، تحلیلی ارائه کرد . . .